Institutional

Year 2013-14
Sr. No. Name
1 Oxfam India Trust
2 Paul Hamlyn Foundation
3 Ipartner / Puneet Malhi Trust
4 Child Right & You
5 Ipartner / God my silent Partner
6 Terre Des Hommes - CC
7 FRHS - GOG (NRHM)
8 Terre Des Hommes - PSF
9 Action Aid
10 KMVS
11 UNWOMEN - MKSP
Year 2012-13
Sr. No. Name
1 Terre Des Hommes - CC
2 Oxfam India Trust
3 Paul Hamlyn Foundation
4 HIVOS
5 ipartner / Puneet Malhi Trust
6 Child Right & You
7 Jyoti Trust
8 FRHS - GOG (NRHM)
9 Terre Des Hommes - PSF
10 Action Aid
11 KMVS
Year 2011-12
Sr. No. Name
1 Terre Des Hommes
2 Oxfam India Trust
3 Paul Hamlyn Foundation
4 HIVOS
5 ipartner / Puneet Malhi Trust
6 Child Right & You
7 ipartner / God my silent Partner
8 Jyoti Trust
9 FRHS - GOG (NRHM)

Individuals

Year 2013-14
Sr. No. Name
1 Manish Gandhi
2 Alka Sarpotdar
3 Umaben Thacker
4 B.M.Antony
5 Shekhar Hardikar
6 Prakash Sarpodar
7 Bina Farnades
8 Bhusan Andharia
9 Krishnakant Parikh
10 Neeta Hardikar
Year 2012-13
Sr. No. Name
1 Alka Sarpotdar
2 Prakash Sarpodar
3 Sachin Patel
4 Kashi Kanasiya (Award)
5 Rekha Athaley
6 Jagrut Gandhi
7 Jahnvi Andharia
Year 2011-12
Sr. No. Name
1 Mr. Jagrut Gandhi
2 Neeta Hardikar
3 Malti Parikh
4 Rekha Athaley
5 Sureshbhai Sheth
6 Chandrikaben Kadakiya
7 Edelgive Foundation
8 Dipti Sarpotdar
9 Namrata Hardikar
10 Alka Sarpotdar
11 Molly Sarpotdar
12 Khushi Gandhi
13 Pankaj Patel
Year 2010-11
Sr. No. Name
1 Khimaji Motta
2 Manish Gandhi
3 Metal Ore
4 Kanaklatta Baxi
5 Mukta Dalal
6 Mahavir Vasan Bhandar