+91 79 26820860 info@anandi-india.org

Donors And Partners

INSTITUTIONAL

Year 2013-14
Sr. No.Name
1Oxfam India Trust
2Paul Hamlyn Foundation
3Ipartner / Puneet Malhi Trust
4Child Right & You
5Ipartner / God my silent Partner
6Terre Des Hommes - CC
7FRHS - GOG (NRHM)
8Terre Des Hommes - PSF
9Action Aid
10KMVS
11UNWOMEN - MKSP
Year 2012-13
Sr. No.Name
1Terre Des Hommes - CC
2Oxfam India Trust
3Paul Hamlyn Foundation
4HIVOS
5ipartner / Puneet Malhi Trust
6Child Right & You
7Jyoti Trust
8FRHS - GOG (NRHM)
9Terre Des Hommes - PSF
10Action Aid
11KMVS
Year 2011-12
Sr. No.Name
1Terre Des Hommes
2Oxfam India Trust
3Paul Hamlyn Foundation
4HIVOS
5ipartner / Puneet Malhi Trust
6Child Right & You
7ipartner / God my silent Partner
8Jyoti Trust
9FRHS - GOG (NRHM)

INDIVIDUALS

Year 2013-14
Sr. No.Name
1Manish Gandhi
2Alka Sarpotdar
3Umaben Thacker
4B.M.Antony
5Shekhar Hardikar
6Prakash Sarpodar
7Bina Farnades
8Bhusan Andharia
9Krishnakant Parikh
10Neeta Hardikar
Year 2012-13
Sr. No.Name
1Alka Sarpotdar
2Prakash Sarpodar
3Sachin Patel
4Kashi Kanasiya (Award)
5Rekha Athaley
6Jagrut Gandhi
7Jahnvi Andharia
Year 2011-12
Sr. No.Name
1Mr. Jagrut Gandhi
2Neeta Hardikar
3Malti Parikh
4Rekha Athaley
5Sureshbhai Sheth
6Chandrikaben Kadakiya
7Edelgive Foundation
8Dipti Sarpotdar
9Namrata Hardikar
10Alka Sarpotdar
11Molly Sarpotdar
12Khushi Gandhi
13Pankaj Patel
Year 2010-11
Sr. No.Name
1Khimaji Motta
2Manish Gandhi
3Metal Ore
4Kanaklatta Baxi
5Mukta Dalal
6Mahavir Vasan Bhandar